No template file (print.html) Teologia i Człowiek - Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK
Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK

           „Teologia i Człowiek” jest czasopismem afiliowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest ono wydawane od 2003 roku. Przez 10 pierwszych lat istnienia było wydawane jako półrocznik, natomiast od 2013 roku ukazuje się jako kwartalnik. Jest redagowane we współpracy z międzynarodową radą naukową teologów. Teksty w kolejnych zeszytach są klasyfikowane do czterech działów: 
1. - Artykuły i rozprawy,      
2. - Familia,
3. - Orient,
4. - Sprawozdania,
5. - Recenzje. 


p-ISSN 1731-5638 
e-ISSN 2391-7598

          Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie myśli naukowo-badawczej, dyskusji i analizy aktualnych kierunków oraz tendencji zachodzących w poszczególnych dziedzinach współczesnej teologii, jak; biblia, teologia dogmatyczna, fundamentalna, teologia liturgii, teologia duchowości, teologia pastoralna, katechetyka, homiletyka, historia Kościoła. Ponieważ w ramach zajęć dydaktycznych na Wydziale Teologicznym UMK wykładana jest również filozofia, pismo swym zakresem obejmuje także problemy filozoficzne. Obok wymiany myśli nad zagadnieniami ściśle teologicznymi omawiane są także aktualne problemy pastoralne z życia Kościoła, związane z przemianami społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi i politycznymi. Pismo wskazuje na stojące wyzwania Kościoła wobec takich zjawisk, jak: emigracja zarobkowa, dyskryminacja, spotkanie kultur, laicyzacja życia, a zwłaszcza zachowanie tożsamości wiary z równoczesnym otwarciem się na innych. Podejmuje trudne pytania dotyczące obrony życia, eutanazji, praw człowieka, jego godności, co współbrzmi dobrze z drugim członem tytułu pisma. 
         Ten szeroki zakres problematyki zobowiązuje do zaproszenia do współpracy teologów związanych z różnymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. Od samego początku powstania czasopisma na jego łamach wypowiadają się autorzy zagraniczni, którzy reprezentują myśl teologiczną różnych ośrodków naukowych Niemiec, Hiszpanii i Włoch.


W związku z otwarciem na naszym Wydziale Teologicznym nowego kierunku Studiów nad rodziną, wprowadzamy nowy dział zatytułowany "Familia". Znajdują w nim  miejsce artykuły i opracowania, w których autorzy poruszają aktualne kwestie rodzinne i małżeńskie.


Dział zatytułowany "Orient" ma być przede wszystkim odpowiedzią na ducha ekumenicznego Soboru Watykanskiego II i otwarcie się Kościoła Zachodniego na tradycje starożytnych Kościołów Wschodu, a także skromnym spełnieniem testamentu Świętego Jana Pawła II. Jego celem jest także wypełnienie pewnej luki, jaka niewątpliwie istnieje w polskiej literaturze dotyczącej chrześcijańskiego Orientu.


Informujemy, że czasopismo "Teologia i Człowiek" jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersją pierwotną.


Pismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism punktowanych, część B, poz. 1928, z 23 grudnia 2015 roku) - 10 punktów.


Czasopismo "Teologia i Człowiek" jest również indeksowane w następujących bazach: Index Copernicus International, ERIH Plus, Google Scholar, PBN/POL-Index.


Od 2013 roku jest dostępne na Platformie Czasopism UMK, które działa w systemie Open Journal System i jest realizowane w ramach Public Knowledge Project (http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/TiCz). 


Redaktor Naczelny


ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki
Wydział Teologiczny UMK w Toruniu