Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK

Dla Autorów

Zapora „ghostwriting” i „guest authorship”


W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja wprowadza zaporę ghostwriting i wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. 

Informujemy Autorów, że wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship), a w szczególności nieprzestrzeganie etycznych zasad badań naukowych, będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Artykuły złożone do "Teologia i Człowiek" powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.


Zasady przyjmowania artykułów do kwartalnika "Teologia i Człowiek"
Zgłaszane artykuły powinny być przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi (poniżej) przyjętymi dla "Teologia i Człowiek", jak np. sposób przygotowania przypisów i układ bibliografii oraz dołączenie abstraktów i słów kluczowych w jęz. polskim i angielskim, a także wykazu bibliografii.

Artykuły prosimy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej logując się na stronie Akademickiej Platformy Czasopism UMK.


Autorzy podpisują umowę wydawniczą, która określa szczegółowy opis przeniesienia praw majątkowych do artykułu, w procesie zgłaszania tekstu na Akademickiej Platformie Czasopism UMK.Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru artykułów do kwartalnika "Teologia i Człowiek". Kryterium wyboru jest jakość i spójność merytoryczna artykułu z tematem przewodnim danego numeru.


Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do czasopisma „Teologia i Człowiek" jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W celu zapewnienia równej i nieobciążonej oceny, artykuły są recenzowane przez niezależnych ekspertów z danej dziedziny z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review). Wersja artykułu przekazana Recenzentowi oraz recenzja, którą otrzyma Autor, nie będzie zawierała nazwisk i afiliacji.

Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.

Termin na naniesienie poprawek przez Autorów wynosi 7 dni.


Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt językowych.


Rękopisy niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej nie będą brane pod uwagę w procedurze kwalifikacji i mogą być zwrócone Autorom do poprawy.


 Od roku wydawniczego 2019 Autorów obowiązuje poniższa, zaktualizowana, instrukcja wydawnicza. 


Instrukcja wydawnicza


 Prosimy Autorów o przygotowywanie swoich tekstów według niżej podanych wskazówek:1. artykuł nie powinien liczyć więcej niż 40000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią załącznikową). Teksty dłuższe będą odsyłane Autorom do przeredagowania.


2. plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzane przez Autora, np. czcionka grecka, hebrajska itp.);


3. Czcionka 12 punktów Times New Roman;


4. interlinia 1,5;


5. tytuły utworów, dzieł zbiorowych i monograficznych oraz artykułów - kursywą, natomiast tytuły czasopism – czcionką prostą w cudzysłowie;


6. wyróżnienia - poprzez rozstrzelenie tekstu; nie stosować pogrubienia i podkreśleń;


7. wyodrębnione cytaty, tzw. bloczki (od 5 wersów): czcionka 11 punktów, interlinia: 1, wcięcia akapitowe z lewej i z prawej strony;


8. rozwinięcie imion własnych w tekście głównym (gdy nazwisko pojawia się po raz pierwszy) lub na początku akapitu;


9. przypisy tekstowe i bibliograficzne - czcionka 10 z odnośnikami w indeksie górnym;


10. skróty polskie (nie łacińskie) w przypisach: tamże, tenże, taż, tychże, por.


11. przypisy dolne:


 - przypis z monografii: cytat - Z. Wanat, Sumienie w blasku Prawdy. Polska teologia sumienia XX wieku, Toruń 2012, s. 21-22.


 - przypis z rozdziału z pracy zbiorowej - K. Wenta, Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Sieci informacyjnej, w: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, red. B. Siemieniecki, Toruń 2012, s. 189-190.


przypis z artykułu w czasopiśmie - P. Auster, Księga umarłych, tłum. M. Fedyszak, „Literatura na Świecie" 7 (2001) nr zeszytu, s. 193.


 - przypis z dzieła przetłumaczonego na j. polski - H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło i K. Skorulski, Kraków 1993, s. 24.


 - powoływanie się na inny tekst tego samego autora, co wyżej - Tenże, Filozofia Arystotelesa, tłum. G. Wiśniewski, Katowice 2005, s. 25.


 - powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej - Tamże, s. 27.


 - przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej - K. Wenta, Edukacja, s. 11.


- przypis z dzieła, które już znalazło się z przypisach , ale nie bezpośrednio wyżej , autora więcej niż jednego cytowanego utworu - J. Bagrowicz, Edukacja religijna, s. 177.


12. prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania;


13. ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość (pliki *.tiff, *.jpg, *.cdr o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi), ujednoliconą formę i opisy;


14. wykresy - wykonane w Corel Draw lub Microsoft Exel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);


15. tabele, schematy i rysunki powinny być ponumerowane i mieć tytuł czy też podpis;


16. nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu;


17. wszystkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich;


18. na końcu artykułu streszczenie w języku polskim (do 800 znaków ze spacjami) oraz od 2 do 5 słów kluczowych; Abstract w języku angielskim (do 800 znaków ze spacjami), tytuł i keywords (od 2 do 5 słów);


19. bibliografia załącznikowa; należy w niej podać także numery DOI wykorzystanych artykułów, jeśli zostały one nadane – J. Ellul, The Concept and the Experience of Suffering in the Islamic Tradition, „Teologia i Człowiek” 31 (2015)3, s. 169-190 (DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2015.041).


20. krótka notka o Autorze artykułu z podaniem tytułu naukowego, swojego miejsca pracy czy ośrodka naukowego, adresu mailowego oraz numeru ORCID;


 


 


 


 


 

PDF Print