Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK

Recenzje

Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do pisma "Teologia i Człowiek" jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Procedura recenzowania


- formalna ocena merytoryczna i techniczna zgłaszanych artykułów dokonywana przez Redakcję;

- recenzja zewnętrzna przeprowadzona przez dwóch Recenzentów specjalizujących się w dziedzinie, której dotyczy tematyka zgłaszanego artykułu. Recenzenci nie są związani z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz z instytucjami reprezentowanymi przez Autora. Recenzja jest sporządzana z zachowaniem zasady double-blind review (podwójnej anonimowości – Recenzenci i Autorzy nie znają swoich danych osobowych i afiliacji) i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na tej podstawie Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek. 


Formularz recenzji

Formularz recenzji można pobrać tutaj.


Lista recenzentów:

ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko 

ks. prof. dr hab. Jerzy Stefański

ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola

ks. prof. dr hab. Piotr Duksak


ks. dr hab. Wojciech Hanc, prof. UKSW

ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski, prof. UKSW

ks. dr hab. Konrad Glombik

ks. dr hab. Bogdan Czyżewski, prof. UAM

ks. dr hab. Erwin Mateja


 


Lista recenzentów w 2016:


ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, ks. dr hab. Konrad Glombik, ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła,


ks. dr hab. Jerzy Kostorz, ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko


 

PDF Print