Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK

O czasopiśmie „Teologia i Człowiek”

„Teologia i Człowiek” jest kwartalnikiem wydawanym od 2003 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, redagowanym przez pracowników Wydziału Teologicznego UMK we współpracy z międzynarodową radą naukową teologów. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma w latach 20032020 był ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki. Od 1 października 2020 roku funkcję tę pełni ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK.


Artykuły są kwalifikowane do następujących działów: 
1 – Artykuły i rozprawy
2 – Familia
3 – Orient
4 – Ekumenia
5 – Sprawozdania
6 – Artykuły recenzyjne


p-ISSN 1731-5638
e-ISSN 2391-7598


Zadaniem czasopisma jest prezentowanie współczesnego, światowego i krajowego dorobku naukowo-badawczego oraz ukazywanie historycznego dziedzictwa nauk teologicznych, które – jako dziedzina nauki, a zarazem dyscyplina naukowa – obejmują: teologię biblijną, patrologię, teologię dogmatyczną, teologię fundamentalną, teologię moralną, teologię duchowości, liturgikę, homiletykę, katechetykę, teologię pastoralną, historię Kościoła, a także nauki o rodzinie. Ponieważ u podstaw teologii stoi filozofia, pismo swym zakresem obejmuje również zagadnienia filozoficzne. W  czasopiśmie omawiane są także aktualne problemy i wyzwania pastoralne Kościoła oraz kwestie związane z przemianami religijnymi, kulturowymi i społecznymi dokonującymi się w Polsce, w Europie i w świecie. Pismo jest otwarte na dialog ekumeniczny, międzyreligijny i międzykulturowy. W doborze publikacji Redakcja stara się więc wychodzić poza zachodni krąg cywilizacyjny. „Teologia i Człowiek” – zgodnie z profilem i tytułem czasopisma – podejmuje w świetle wiary i Magisterium Kościoła problematykę dotyczącą ludzkiego życia, praw i godności człowieka, tożsamości osoby ludzkiej oraz etyki ludzkiego działania. Ten szeroki zakres tematyki zobowiązuje do zapraszania do współpracy przedstawicieli różnych środowisk naukowych z kraju i z zagranicy.


Czasopismo "Teologia i Człowiek" jest dostępne zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersją pierwotną.


„Teologia i Człowiek” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki). W ostatniej ewaluacji otrzymało 20 punktów.


Czasopismo udostępnia statystyki pobrań artykułów na żądanie.


Czasopismo "Teologia i Człowiek" jest również indeksowane w następujących bazach: Index Copernicus International, DOAJ, ERIH Plus, Google Scholar, PBN/POL-Index.


Od 2013 roku jest dostępne na Platformie Czasopism UMK, które działa w systemie Open Journal System i jest realizowane w ramach Public Knowledge Project (http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/TiCz). 

PDF Print